BILLIJKE VERGOEDINGEN EN TRANSPARANTIE – SAVE THE DATE : 9 februari 2024 14:00-17:00 uur

De eerstvolgende studiemiddag van de VvA plaats zal vinden op vrijdag 9 februari a.s. om 14:00 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam.  De middag zal in het teken staan van billijke vergoedingen en transparantie.

U kunt zich aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Auteursrechtelijke vergoedingen moeten billijk zijn. Dit geldt voor de vergoedingen die gebruikers aan cbo’s betalen (artikel 2l lid 2 WTCBO) en voor de vergoedingen die exploitanten aan makers betalen (artikel 25c Aw). Billijkheid veronderstelt dat de vergoeding aansluit bij de waarde van het werk in het economische verkeer. Om dit te kunnen vertalen naar een tarief en naar concrete vergoedingen, dient inzicht te worden verkregen in de exploitatieopbrengsten. In de relatie gebruiker-cbo kent de wet algemene en specifieke informatieplichten (o.a. artikel 2l lid 1 WTCBO, artikel 45d lid 4 Aw). In de relatie maker-exploitant voorziet de wet sinds juni 2021 in een verplichting voor de exploitant om “eens per jaar en rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke sector geïnformeerd over de exploitatie van het werk, met name wat betreft de exploitatiewijzen, de daarmee gegenereerde op inkomsten en de verschuldigde vergoeding.” (artikel 25ca Aw).

Op deze studiemiddag gaan wij in op deze transparantieplichten. Welke informatie moet worden verstrekt? Hoe wordt er in de praktijk invulling aan gegeven? Zijn er mededingingsrechtelijke of andere grenzen aan het soort bedrijfsgegevens dat in het kader van een wettelijke transparantieplicht dient te worden verstrekt? Hoe verhouden contractuele geheimhoudingsafspraken zich tot de wettelijke transparantieplicht? En wat is de rechtspositie van makers en exploitanten als niet aan die plicht wordt voldaan? Dit alles mede bezien in het licht van wettelijke regelingen in andere EU landen.

Met medewerking van: Jochem Donker (Cedar, dagvoorzitter), Erwin Angad Gaur (Platform Makers), Martijn David (GAU), Mira Herens (NVJ), Anne De Jong (NVPI), Paul Kreijger (Visser, Schaap & Kreijger), Roma Leuyerink (Radboud Universiteit), Sophie van Loon (Kennedy van der Laan), Tijs van Marle (Netwerk Scenarioschrijvers), Alfredo dos Santos Gil (NPO), Jacqueline Seignette (Höcker).

Locatie: Tolhuistuin, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

Aanvang: 14:00 – 17:00 uur studiemiddag

Voor deze bijeenkomst kunt u VSO/PO punten behalen.

Deelname (aanmelding verplicht)
Aan deelname door VvA-leden en studentleden zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname door niet-leden is € 50. De betaallink volgt in de definitieve uitnodiging.