Lidmaatschap1

De Vereniging voor Auteursrecht kent op dit moment om en nabij de 350 leden en is daarmee de grootste vereniging binnen de ALAI. Het lidmaatschap stelt geen formele eisen; niet alleen juristen kunnen lid zijn maar ook schrijvers, architecten, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen iedereen die belang stelt in de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De leden ontvangen vier maal per jaar het tijdschrift AUTEURSRECHT (tot 2020 bekend onder de naam AMI). Er is één algemene ledenvergadering per jaar en drie studiemiddagen per jaar. Gewoonlijk staat daarin een bepaald thema centraal, dat door sprekers met uiteenlopende achtergrond wordt ingeleid, waarna soms met een panel, maar altijd met de zaal wordt gediscussieerd. 

Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan studiecommissies die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen over allerlei auteursrechtelijke onderwerpen. Actieve leden zijn altijd welkom.

Het tijdschrift Auteursrecht wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl, Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl) en verschijnt vier maal per jaar. Ook de website www.auteursrecht-online.nl wordt verzorgd door deLex. De website bevat de nummers van AMI en Auteursrecht vanaf jaargang 2003.

Lidmaatschap / Abonnement

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift Auteursrecht inbegrepen. De contributie bedraagt per jaar € 170,00 voor gewone leden en € 435,00 voor rechtspersonen.

Er bestaat ook de mogelijkheid alleen een abonnement op Auteursrecht te nemen, zonder het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht. Een dergelijk abonnement kost € 130 per jaar, excl. BTW, incl. verzendkosten. De prijs losse nummers is € 25.

U kunt u aanmelden als lid door het inschrijfformulier te mailen naar: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden bij een nieuw lidmaatschap of abonnement nagestuurd.

Beëindiging lidmaatschap: abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Adreswijziging: Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl en naar service@delex.nl

WIJZIGING IN STUDENTLIDMAATSCHAP

Tijdens de mei vergadering van 2019 heeft het bestuur besloten dat er voor studenten per 2020 geen lidmaatschap meer wordt ingesteld.

Voor een beperkte periode van één jaar wordt studenten gratis toegang verleend tot het bijwonen van studiemiddagen van de Vereniging voor Auteursrecht.  Het is een goede gelegenheid om meer te weten te komen over specifieke auteursrechtrechtelijke onderwerpen en kennis te maken met advocaten, wetenschappers en (bedrijfs)juristen uit de praktijk.

Het is van belang dat studenten zich vooraf registreren voor het bijwonen van een studiemiddag via het emailadres : secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Tijdens de studiemiddag moet de aanwezigheid worden bevestigd op een aanmeldingslijst die bij de ingang zal worden gelegd.

Redactie AUTEURSRECHT 

De redactie bestaat uit: mr. A.M. van Aerde, dr. S.J. van Gompel (voorzitter), prof. mr. P.B. Hugenholtz, mr. M.E. Kingma, dr. mr. K.J. Koelman, mr. S.C. van Loon, mr. dr. C.B. van der Net, prof.dr. M.R.F. Senftleben, mr. P. Teunissen en mr. M.R. de Zwaan.

Redactiesecretariaat: redactiesecretariaatami@delex.nl

Redactieadres: Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl, Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, www.delex.nl