Lidmaatschap1

De Vereniging voor Auteursrecht kent op dit moment om en nabij de 400 leden en is daarmee de grootste vereniging binnen de ALAI. Het lidmaatschap stelt geen formele eisen; niet alleen juristen kunnen lid zijn maar ook schrijvers, architecten, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen iedereen die belang stelt in de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De leden ontvangen zes maal per jaar het tijdschrift AMI voor auteurs-, media- en informatierecht. Er zijn drie ledenvergaderingen/studiemiddagen per jaar. Gewoonlijk staat daarin een bepaald thema centraal, dat door sprekers met uiteenlopende achtergrond wordt ingeleid, waarna soms met een panel, maar altijd met de zaal wordt gediscussieerd. De notulen zullen per e-mail worden toegezonden aan alle leden.

Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan studiecommissies die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen over allerlei auteursrechtelijke onderwerpen. Actieve leden zijn altijd welkom.

Het tijdschrift voor Auteurs-, Media & Informatierecht (AMI) wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl, Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl) en verschijnt zes maal per jaar. Ook de website www.ami-online.nl wordt verzorgd door deLex. De website bevat de nummers van AMI vanaf jaargang 2003.

Lidmaatschap / Abonnement

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift voor Auteurs-, Media & Informatierecht (AMI) inbegrepen. De contributie bedraagt per jaar € 170,00 voor gewone leden en € 435,00 voor rechtspersonen.

Er bestaat ook de mogelijkheid alleen een abonnement op AMI te nemen, zonder het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht. Een dergelijk abonnement kost € 105 per jaar, excl. BTW, incl. verzendkosten. De prijs losse nummers is  € 17,50.

U kunt u aanmelden als lid door het inschrijfformulier te mailen naar: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden bij een nieuw lidmaatschap of abonnement nagestuurd.

Beëindiging lidmaatschap: abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Adreswijziging: Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl en naar service@delex.nl

Redactie AMI

De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zwaan (voorzitter), mr. W.J. Brants, dr. S.J. van Gompel, mr. K.J. Koelman, mr. N. van Lingen, mr. S.C. van Loon, mr. V. Rörsch, prof.dr. M.R.F. Senftleben.

Redactiesecretariaat: redactiesecretariaatami@delex.nl

Redactieadres: Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl, Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, www.delex.nl