Het uitgeversrecht revisited

Op 2 februari 2018 heeft de laatste studiemiddag plaatsgevonden met als onderwerp:

HET UITGEVERSRECHT REVISITED

In het ontwerp voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt doet de Europese Commissie voorstellen voor versterking van de positie van uitgevers. Persuitgevers krijgen een eigen recht met betrekking tot het digitale gebruik van hun publicaties (artikel 11). Lidstaten mogen daarnaast in hun nationale wet toestaan dat uitgevers die het auteursrecht krachtens overdracht of licentie exploiteren naast de auteurs aanspraak kunnen maken op een aandeel in de opbrengsten van wettelijke vergoedingsrechten (artikel 12). Met name het eerste voorstel bleek aanleiding tot discussie en leidde in het najaar van 2017 tot alternatieve tekstvoorstellen van het Estse voorzitterschap.

Tijdens de middag werden beide voorstellen toegelicht, gevolgd door een paneldiscussie.

Presentaties:

Presentatie mr. P. Kreijger

Presentatie dr. S. van Gompel-Een eigen recht voor uitgevers van perspublicaties – artikel 11 voorgestelde CDSM-richtlijn

Het verslag: Verslag studiemiddag-Het uitgeversrecht revisited