Secretarieel jaarverslag 2005

De ledenvergaderingen

In 2005 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 28 januari, 3 juni en 21 oktober.

De ledenvergadering van 28 januari 2005 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Auteursrecht en informatievrijheid”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr P.B. Hugenholtz (hoogleraar Universiteit van Amsterdam), J.M. de Meij (emeritus hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam), mevr. prof. mr M. de Cock Buning (docent aan de Universiteit Utrecht en advocaat) en K. Spaink (publiciste) Daarna volgde een paneldiscussie met mr C. Alberdingk Thijm (advocaat), R. Smits (journalist/publicist), prof. mr A.A. Quaedvlieg (hoogleraar KUN en advocaat) en J.M. de Meij voornoemd.

De ledenvergadering van 3 juni 2005 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan “Auteursrecht en Mededingingsrecht, deel I”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr A.A. Quaedvlieg (hoogleraar KUN en advocaat), Prof. mr M. van Empel (hoogleraar universiteit Rome en advocaat), mr A. Kamperman Sanders Ph.D (Lond.) (hoogleraar universiteit van Maastricht) en drs. A.J.M. Kleijweg (NMa, clustermanager CMT). Daarna volgde een paneldiscussie onder leiding van A. Kamperman Sanders, M. van Empel en A.J.M. Kleijweg voornoemd alsmede B. Bakker (lid van de 2e Kamerfractie voor D’66).

Ook de ledenvergadering van 21 oktober 2005 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was Rightsmanagement in Europe”. Centraal stond het Commission Staff Working Document met als titel ‘Study on a Community Initiative on the Cross-border Collective Management of Copyright’. De inleiding van het wetenschappelijk gedeelte werd verzorgd door prof mr P.B. Hugenholtz (hoogleraar Universiteit van Amsterdam). Aansluitend verzorgde T. Lüder (hoofd DG Interne Markt en Diensten, afdeling auteursrecht, Europese Commissie) de keynote speech gevolgd door J. Samnadda (Ambtenaar Interne Markt en diensten, afdeling Auteursrecht, Europese Commissie). Mr C. van Rij (Directeur Juridische Zaken van Buma/Stemra) nam vervolgens het woord. De titel van zijn bijdrage was “Collective management in Europe, in competition and/or in practice”. De middag eindigde met een discussie onder leiding van prof. mr P.B. Hugenholtz voornoemd tussen de sprekers en de aanwezige leden.

 De leden

De VvA telde op 31 december 2005 in totaal 519 leden.

Het bestuur

Aftredende leden van het bestuur waren in 2005 mr P.R.C. Solleveld (penningmeester), prof. mr A.A. Quaedvlieg (voorzitter), mr N. van Lingen en prof. mr F.W. Grosheide. De bestuursleden hebben zich op de ledenvergadering van 3 juni herkiesbaar gesteld en zijn allen (in dezelfde functie) herkozen.

De studiecommissies

In 2005 was er één studiecommissies actief:

–  Rechtsgeschiedenis:

Deze studiecommissie is in 2005 onder meer bezig geweest met de uitgave van de parlementaire geschiedenis van de Auteurswet van 1881 en het wetsontwerp van 1884 tot regeling van het auteursrecht op beeldende kunst. Deze uitgave zal in 2006 verschijnen.

 De ALAI

Van zondag 18 t/m woensdag 21 september heeft het Congres van de ALAI plaatsgevonden in Frankrijk, Parijs met als thema: ‘De bronnen van het auteursrecht’.  De eerste dag werd ingevuld met een algemene introductie over de oorsprong van het auteursrecht en de (inter)nationale bronnen van het auteursrecht. Op de tweede dag kwam de interpretatie van regelgeving op het gebied van auteursrecht aan de orde alsmede de praktijk als bron van het auteursrecht. Of het auteursrecht met andere rechtsgebieden, met name het mededingingsrecht, conflicteert, werd behandeld op de derde een laatste dag van het congres. De VvA werd in de panels vertegenwoordigd door Prof. mr J.H. Spoor, prof. Mr F.W. Grosheide en prof. Mr A.A. Quaedvlieg.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2005 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2006