ALV EN WEBINAR: 30 OKTOBER 2020 13:30-16:00 UUR Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht

Lees hier de presentatie(s) van de studiemiddag van 30 oktober 2020:

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 30 oktober 2020 om 13.30 uur via webinar.
13.30: algemene ledenvergadering
14.00: wetenschappelijk gedeelte
16.00: einde

Het thema van het wetenschappelijk gedeelte is:

Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454)

U vindt daarin tevens de uitnodiging voor het volledige programma en hoe en waar u zich kunt registreren. Registratie is namelijk verplicht.  

Agenda algemene ledenvergadering:

 1. Verslag van de ledenvergadering 24 mei 2019
 2. Mededelingen + ingekomen stukken
 3. Bestuursverkiezingen. Voor deze vergadering staan Anja Kroeze, Jacqueline Seignette, Mireille van Eechoud en Cyril van der Net voor herverkiezing. Anja Kroeze is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt mr. S.R.M.T. (Samantha) Janssen voor als nieuwe secretaris. U kunt haar CV hier bekijken (bijlage). Voor het overige draagt het bestuur de andere hiervoor genoemde leden voor herverkiezing voor.
 4. Financieel Jaarverslag 2019 (verslag penningmeester, Balans 2019, Staat van baten en lasten 2019 en Verslag Kascommissie)  
 5. Benoeming Kascommissie
 6. Secretarieel jaarverslag 2019
 7. Data ledenvergaderingen 2021
 8. Mogelijke onderwerpen vergaderingen 2021
 9. Enquête onder leden (aankondiging)
 10. ALAI
 11. Datum volgende vergadering: vrijdag 5 februari 2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Naar ik aanneem, heb ik u met het vorenstaande voldoende geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Anja Kroeze, secretaris