Auteurscontractenrecht – Studiemiddag vrijdag 17 juni 2022

Geachte leden,

Graag informeer ik u dat de eerstvolgende VvA ledenvergadering en studiemiddag plaats zal vinden op vrijdag 17 juni a.s. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum in uw agenda te reserveren. Wij verheugen ons op uw deelname.

De ledenvergadering zal om 13.15 uur beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda.

Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben: “Auteurscontractenrecht”

Tot 4 juli 2022 ligt het voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie voor. De wijzigingen hebben tot doel de positie van de maker tegenover de exploitant nader te versterken. In het voorontwerp worden onder andere de volgende wijzigingen voorgesteld:

Aanpassing vormvereisten om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten

  • Schending aktevereiste voor overdracht auteursrecht wordt gesanctioneerd (artikel 2 Aw)
  • Voor exploitatieovereenkomsten (overdracht en exclusieve licentiering) wordt schriftelijkheidsvereiste geïntroduceerd. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst wordt geacht een niet exclusieve licentie te zijn verleend (art. 25ba Aw).

Juridische inbedding van de “herroeping” van het auteursrecht ingeval van non usus

  • ontbinding exploitatieovereenkomst wegens non usus wordt vervangen door opzegging exploitatieovereenkomst wegens non usus (artikel 25e Aw)

Proportionele en billijke vergoeding voor filmmakers bij exploitatie video on demand

  • Uitzondering recht op proportionele en billijke vergoeding voor filmmakers bij video on demand tegen betaling vergoeding door het publiek wordt afgeschaft (artikel 45d Aw)

Op de VvA studiemiddag op 17 juni a.s. zal aandacht worden besteed aan dit voorontwerp.  Daarnaast staan deze middag de ervaringen centraal met de toepassing van de open access bepaling (artikel 25fa Aw). De bepaling wordt niet aangepast, is dat gemiste kans.

14.00 – 14.05 uur   Inleiding programma o.lv. dagvoorzitter Marcel de Zwaan

14.05 – 14.25 uur   De toekomst van art. 25 fa Aw en (van) de wetenschappelijke uitgeverij in Nederland Wirt Soetenhorst, Boom uitgeverij

14.25 – 14.40 uur   Stellingen discussie zaal

14.40 – 15:00 uur   Toelichting voorontwerp auteurscontractenrecht. Cyril van der Net, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid

15.00 – 15.20 uur   Alleen maar een vorm voor de vorm? Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht. Evert Neppelenbroek, Rijksuniversiteit Groningen                           

15:20 – 15:35 uur  Debat/vragen

15.35 – 15:55 uur  Pauze

15:55 – 16:15 uur  ‘Herroeping’ van Exploitatieovereenkomsten. Van ontbinding naar opzegging. Stef van Gompel, Vrije Universiteit Amsterdam  

16.15 – 16.30 uur  Debat/vragen

16.30 – 16.50 uur  Proportionele en billijke vergoeding. De VOD-vergoeding; waarom vrees voor ‘weglekken’ niet thuishoort in ons auteursrecht.        Roma Leuyerink, Radboud Universiteit

16.50 – 17.00 uur Debat/vragen

De ALV en studiemiddag worden gehouden bij de Tolhuistuin in Amsterdam (adres: Ijpromenade 2, 1031 KT Amsterdam).

U kunt zich aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl.

Datum en tijd:

17 juni 2021

13:15 – 14:00:  Algemene ledenvergadering

14:00 – 17:00:  studiemiddag

Deelname (aanmelding verplicht):

Aan deelname door VvA-leden en studentleden zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname door niet-leden is € 50.

Aan deelname door VvA-leden en studentleden zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname door niet-leden is € 50.

Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen.