Secretarieel jaarverslag 2012

De ledenvergaderingen:

In 2012 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 20 januari, 25 mei en 9 november 2012.

De ledenvergadering van 20 januari 2012 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Immateriële openbaarmaking – recente Nederlandse en Europese rechtspraak ” onder leiding van Mw. mr dr. J.M.B. Seignette (advocaat bij Höcker Advocaten, voorzitter VvA). Inleidingen werden verzorgd door Prof. mr. P.B. Hugenholtz (hoogleraar IViR) en mr. A. Groen – Doorgifte van televisieuitzendingen. Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Mw. mr dr. J.M.B. Seignette.

De ledenvergadering van 25 mei 2012 vond plaats bij EYE Filmmuseum te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Filmauteursrecht (Art. 45a e.v. Auteurswet)”. Inleidingen op het onderwerp werden verzorgd door Prof. mr. A.A. Quaedvlieg (Radboud Universiteit Nijmegen, Klos Morel Vos & Schaap) en Prof. mr. J.J.C. Kabel (IvIR, DLA Piper). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Prof. mr. D.J.G. Visser ( Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap). Ook was er een presentatie van Paolo Lanteri van (Assistant Legal Officer, Copyright Law Divison WIPO. De paneldiscussie werd geleid door Prof.dr. M.R. F. Senftleben ( Vrije Universiteit Amsterdam, Bird & Bird LLP)

Op 31 augustus 2012 vond in het Tropenmuseum het (mede) door de VvA georganiseerde internationale congres ‘ a Century of Dutch Copyright Law’ plaats. Er is ook een boek onder dezelfde titel bij Delex verschenen, welk boek gratis aan VvA leden is verstrekt.

De ledenvergadering van 9 november 2012 vond plaats bij Het Bethaniënklooster te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Auteurswet in perspectief, verleden en actualiteit”. Inleidingen op het onderwerp werden verzorgd door Prof. mr W. Grosheide), Mr. R.J.Q. Klomp (Gerechtshof Amsterdam ) en mr. dr. S.J. van Gompel (IVIR), welke laatste tevens de middagvoorzitter was. Op de vergadering van 9 november 2012 zijn Prof.mr. F.W. Grosheide en Prof.mr. J.H. Spoor tot ereleden benoemd.

De leden

De VvA telde op 31 december 2011 in totaal 512 leden en op 31 december 2012 in totaal 530 leden.

Het bestuur

Aftredend lid van het bestuur was op 25 mei 2012 was Prof. mr. P.B. Hugenholtz. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden , Prof. mr. drs. M. De Cock Buning, mw mr J.G.M. Kroeze, dhr. mr drs. M.J.H. Langendoen, mw. mr dr. J.M.B. Seignette en mw. mr C.A. Zuidema hebben zich op de ledenvergadering van 27 mei herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Mw. mr M.M.M. van Eechoud (IViR) is als bestuurslid voorgedragen en gekozen. Prof. mr. drs. M. De Cock Buning is in de functie van vicevoorzitter gekozen. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan Prof. mr. P.B. Hugenholtz voor zijn inzet in het bestuur.

Studiecommissies

De studiecommissies Rechtsgeschiedenis organiseerde de najaarsvergadering op 9 november 2012. De studiecommissie Auteurscontractenrecht bracht een rapport uit op 23 oktober 2012 als reactie op het door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht (wetsvoorstel 33 308).

De ALAI

Van 16 t/m 19 oktober 2012 hebben de studiedagen van de ALAI in Kyoto (Japan) plaats gevonden. Het onderwerp was “„Copyright in the Cloud‟”.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2012 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2013